www.bip.gov.pl
RegulaminDrukuj

REGULAMIN
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 22
W ZIELONEJ GÓRZE
"KRAINA EKOLUDKÓW"

 1. Miejskie Przedszkole Nr 22 „ Kraina Ekoludków” w Zielonej Górze jest jednostką budżetową  podległą  Radzie Miejskiej w Zielonej Górze.

 2. Bezpośredni nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje  Rada Miasta Zielonej Góry.

 3. Jest placówką powołaną do życia w maju 1991 roku.

 4. Przedszkole jest czynne codziennie w godzinach 6.30-16.30

 5. Soboty są dniami wolnymi od p[racy przedszkola.

 6. W dni pracujące występujące między świętami, praca wychowawczo- dydaktyczna  prowadzona jest w ograniczonej liczbie oddziałów , w grupach łączonych  ze względu na zmniejszoną liczbę dzieci.

 7. Ilość oddziałów w w/w dni tworzy się w zależności od ilości dzieci wg. Potrzeb rodziców. Karty zgłoszeń wystawione są w poszczególnych grupach.

 8. Liczba dzieci by przedszkole było otwarte winna wynosić minimum 10 dzieci.

 9. Przedszkole czynne jest 12 miesięcy w roku z przerwą wakacyjną w lipcu lub sierpniu.

 10. W czasie przerwy wakacyjnej rodzice zobowiązani są zapewnić dziecku opiekę we własnym zakresie.

 11. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dziecku, rodzice mogą ubiegać się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zastępczym:

  • podanie o przedszkole zastępcze rodzice składają bezpośrednio  do dyrektora przedszkola dyżurującego do 30 maja każdego roku,

  • opłatę za przedszkole zastępcze uiszczają rodzice z góry w przedszkolu, do którego dziecko zostało skierowane, wg. stawek tam obowiązujących

 12. Rodzice zobowiązani są do regularnego i terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

 13. Opłaty za przedszkole (żywienie) pobierane są z dołu do dnia 15 każdego miesiąca płatne na rachunek bankowy placówki.

 14. Nieterminowe regulowanie należności za przedszkole egzekwowane będzie w drodze postępowania sądowego. Nie uiszczenie odpłatności za przedszkole przez 2 miesiące skutkuje  skreśleniem z listy wychowanków przedszkola i skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

 15. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola zdrowe   i odbierane z przedszkola  przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

 16. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, Ustawie Prawo Oświatowe, oraz przepisach wydanych na ich podstawie.

 17. Przedszkole realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami (opiekunami) z organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi zainteresowanymi działalnością przedszkola.

 18. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu organizowana jest odpowiednio do potrzeb i możliwości wychowanków z poszanowaniem ich godności osobistej, religijnej, w poczuciu tożsamości narodowej.

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny i społeczno-emocjonalny.

Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

Utworzony: 2006-02-16 11:20:48
Opublikowany: 2020-08-06 11:20:54
Autor: Grzegorz Chodacki
Czytany: 2911 razy
Rejestr zmian


Biuletyn Informacji Publicznej